เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาพืช ( พ.ศ. 2556 )


การประเมินศักยภาพผลผลิตหัวมันสดและแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72

สกล ฉายศรี | โอภาษ บุญเส็ง | พชรดา ฉายศรี | ประภาส ช่างเหล็ก | กิ่งกานท์ พานิชนอก | สุปราณี งามประสิทธิ์ | เอ็จ สโรบล | นิตยา ดนตรี | นิกร ตูมสันเทียะ |

หน้า 1-7


การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักหวานป่าโดยการเติมจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชและการปลูกร่วมกับแคบ้าน

กนกอร อัมพรายน์ | มนตรี แก้วดวง | รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ | สายันต์ ตันพานิช |

หน้า 8-16


ผลของแรงดันไฟฟ้าต่อปริมาณจุลินทรีย์และการเสื่อมสภาพของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวายในระหว่างการปักแจกัน

กัญญารัตน์ สุวรรณทีป | อภิรดี อุทัยรัตนกิจ | มัณฑนา บัวหนอง | สุเมธ เนติลัดดานนท์ | ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ |

หน้า 33-39


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University