เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2563 )


อิทธิพลของสารเชื่อมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใช้สารลดแรงตึงผิวต่อการสังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมัลชั่นชนิดน้ำในน้ำมัน

ปิติภาคย์ บุญมี | นันทิยา หาญศุภลักษณ์ |

หน้า 142-149


การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและนิโคตินาไมด์ ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)

ตวงรัตน์ รวบรวม | มานพ เจริญไชยตระกูล |

หน้า 150-157


การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

วิภาวรรณ กิ่งแก้ว | เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ | อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา | เมธี สายศรีหยุด |

หน้า 158-165


ผลของอนุภาคผงยางและสารเชื่อมขวางเปอร์ออกไซด์ที่มีต่อความสามารถในการไหลและสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง

นัฐนรี โสภาเจริญวงศ์ | รัฐโรจน์ อัครธนกุลกิตติ์ | ธีระศักดิ์ หมากผิน | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ | เอกชัย วิมลมาลา |

หน้า 166-173


การเคลื่อนที่ของควันซึ่งเป็นผลกระทบจากระดับและตำแหน่งที่เกิดไฟไหม้และเวลาการอพยคนในอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ ประเทศไทย

ปัญญวัฒน์ แก้วกุดั่น | ณัฐศักดิ์ บุญมี |

หน้า 174-182


การศึกษาการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุในพืชโดยการใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ปิยะรส มาลีเจริญ | ชนทัต บุญเฉลียว | ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ |

หน้า 183-190


การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสชนิด EMU-A1 และ EMU-B1 บนเส้นทางสายสุขุมวิทจากสถานี N8 ถึง สถานี E14

คณวรรธก์ ใจสะอาด | วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ | วิชัย ศิวะโกศิษฐ |

หน้า 191-197


การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง

ประสิทธิชัย มะลอย | ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ |

หน้า 198-203


Comparative analysis for Thai-Lao friendship bridge no.1 Under SRT U20 train and full road traffic load

Bounvilay Mixaykham | Prapot Kuntong | Wichai Siwakosit |

หน้า 204-209


การวิเคราะห์และออกแบบระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทำความเย็น กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

ยุพาวรรณ อารีช่วย | อภิชาต แจ้งบำรุง |

หน้า 210-218


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University