เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2556 )


การจัดกลุ่มผู้รับประทานเผ็ดระดับต่างๆ โดยใช้ระดับความเผ็ดร้อนของสารละลายแคปไซซิน

วิวรรณ ซื่อมาก | วรภา คงเป็นสุข |

หน้า 57-64


แบบจำลองคณิตศาสตร์และการทวนสอบคุณภาพจุลินทรีย์ของอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในระบบการไหลแบบต่อเนื่อง

ปิติยา กมลพัฒนะ | ไบรอัน เฮสคิท | ซุดเฮอร์ แซสทรี |

หน้า 73-80


ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการทนอุณหภูมิต่ำของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus

อภิญญา แซ่โง้ว | ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา | วรภา คงเป็นสุข | สุเมธ ตันตระเธียร |

หน้า 89-95


การใช้อัลตราซาวด์เสริมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุง

สุภาษิต ชูกลิ่น | ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น | กุลนิษฐ์ มานะจิตร | สุชิตา กลับดี |

หน้า 96-103


องค์ประกอบทางเคมีกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิกและสมบัติการต้านออกซิเดชันของน้ำอ้อยและสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยน้ำตาลซูโครสในน้ำอ้อยด้วยเอนไซม์อินเวอร์เทส

ธนากร มณีฉาย | ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม |

หน้า 115-122


ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

อานนท์ วิไลทรัพย์ | นิคม แหลมสัก | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |

หน้า 123-129


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University