เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2547 )


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดแบบแผนการแบ่งรับงานบ้านของสามี: กรณีศึกษาเขตเมืองนครราชสีมา ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร

ปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร |

หน้า 165-172


การวิจัยภูมิปัญญาในโครงการ หกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ คันธเสวี ผู้นําศาสตร์การพัฒนาสังคม

รัตติกรณ์ จงวิศาล | วิริยาภรณ์ อุดมระติ | พนมพร พุ่มจันทร์ |

หน้า 175-181


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดเชียงใหม่

มารยาท โยทองยศ | วิยะดา ตันวัฒนากูล |

หน้า 190-197


พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดกําแพงเพชร

ลลิดา แจ่มจํารัส | วิยะดา ตันวัฒนากูล |

หน้า 198-205


กฎหมายอวกาศ กับวงโคจรดาวเทียมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย

สุพล สุขศรีมั่งมี |

หน้า 206-213


การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักการกีฬา

วรรณดี สุทธินรากร | วรรณา ภาษาประเทศ | รังสันต์ เปียธัญญา | มีลาภ นัฏสถาพร | มาโนช สุวรรณศิลป์ | อนันต์ อนันตโชติ | นิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง |

หน้า 214-221


อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อพฤติกรรมสังคมของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ |

หน้า 222-229


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University