การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( พ.ศ. 2538 )


ความผิดเพี้ยนของสีของเคลือบกันสะท้อนแบบหลายชั้นบนเลนส์แว่นตา

พงศ์พันธ์ จินดาอุดม | พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ |

หน้า 151-159


กระบวนการการเรียนรู้ของ Backpropagation Neural Network ที่มี input แบบ binary

สุริยา ณ หนองคาย |

หน้า 160-172


การพิสูจน์ความเป็นอดิศัยในสนามค่าลักษณะเฉพาะไม่เป็นศูนย์โดยวิธีการของ Wade

กรรณิกา คงสาคร | วิเชียร เลาหโกศล | พัชรา อุบลศรี |

หน้า 173-181


การใช้สารสกัดเมมเบรนเพื่อเร่งการตรวจวิเคราะห์ Campylobacter jejuni/coli

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฟุง, แดเนียล วาย ซี |

หน้า 182-188


การตรวจวิเคราะห์ Salmonella typhimurium อย่างรวดเร็วด้วยการใช้สารสกัดเมมเบรนร่วมกับวิธี Tristimulus Colorimetry

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฟุง, แดเนียล วาย ซี |

หน้า 189-197


ผลกระทบของการเควนซ์ที่มีต่อสมบัติของการเป็นสารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดในระบบ Bi2 Sr2 CaCu2 O(8+y)

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จรุงแสง ลักษณบุญส่ง | จำนงค์ ฉายเชิด |

หน้า 198-208


การศึกษาไอโซไซม์ของข้าว Oryza sativa, O. minuta และลูกผสม

สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ | สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล | เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา | กาญจนา กล้าแข็ง |

หน้า 209-215


การผลิตไซลิทอลจากไซโลสโดยยีสต์ Candida sp. WT 52

วิเชียร กิจปรีชาวนิช | กล้าณรงค์ ศรีรอต | กัญญา สอนสนิท | สาวิตรี ลิ่มทอง | ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ |

หน้า 216-230


ผลของเฮโรอีนที่มีต่อสารพันธุกรรมในลิมโฟไซท์ของคน ภายหลังที่ได้รับสาร

ธวัช ขนบดี | จรวยพร แสงไชย |

หน้า 231-240


เซลล์อัดเม็ดตามธรรมชาติจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงน้ำเค็มสายพันธุ์ใหม่

สงกรานต์ เชื้อครุฑ | กัญจนา ธีระกุล | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ |

หน้า 241-250


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University