เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2555 )


อิทธิพลของการให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. TISTR 8990 ภายใต้ระบบเปิดถาดเขย่า

ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ | จุฑามาศ เปลี่ยนลออ | นฤมล ทองดี | ณัฐภาส ผู้พัฒน์ | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |

หน้า 76-83


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University