บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2526 ( พ.ศ. 2526 )


การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของโปรตีนในน้ำยางพาราจากพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในภาคใต้

วิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์ | ผจญศักดิ์ ครองชนม์ |

หน้า 1


การศึกษาเกี่ยวกับการจำลองประชากรสัตว์เลี้ยงโดยคอมพิวเตอร์ 1. อิทธิพลของการคัดเลือกพ่อพันธุ์ต่อการคาดคะเนอัตราพันธุกรรมของลักษณะที่มีสหสัมพันธ์ต่อกันในระดับต่าง ๆ

สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง | สมชัย จันทร์สว่าง |

หน้า 12


การศึกษาเกี่ยวกับการจำลองประชากรสัตว์เลี้ยง โดยคอมพิวเตอร์ 2. อิทธิพลของการคัดเลือกพ่อพันธุ์ต่อการคาดคะเนค่าสหสัมพันธ์พันธุกรรม ของลักษณะที่มีสหสัมพันธ์ต่อกันในระดับต่าง ๆ

สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง | สมชัย จันทร์สว่าง |

หน้า 13


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University