เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


การสร้างตราเอกลักษณ์อุบลราชธานีผ่านสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี

กิจจา เตชะศิริธนะกุล |

หน้า 321-328


การแบ่งส่วนตลาดและทางเลือกตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย: ตลาดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศศิวิมล สุขบท |

หน้า 329-336


โครงการงานวิจัยประสิทธิผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทองฟู ศิริวงศ์ |

หน้า 337-345


การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์

อนุชัย รามวรังกูร | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | วิกร ตัณฑวุฑโฒ | พนิต เข็มทอง |

หน้า 356-367


การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ปณวรรต โสรมรรค | สมชาย นำประเสริฐชัย |

หน้า 368-375


วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศรัณยา บุนนาค | สิทธิ์ชัย ลิมาพร |

หน้า 376-383


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University