บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( พ.ศ. 2525 )


การศึกษาเปรียบเทียบการใช้น้ำยาละลายชนิดต่าง ๆ และอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือปลัก

บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา |

หน้า 1-2


การเพิ่มอัตราติดลูกกระบือปลักโดยวิธีผสมเทียม

สมุทร สิริเวชพันธุ | ประพันธ์ เกษสังข์ | ประจิตต์ บุณยมณี | มานิตย์ ชนิตรวงศ์ |

หน้า 3-4


การผสมเทียมควายที่จังหวัดขอนแก่น

พรรณพิไล เสกสิทธิ์ | มานิตย์ ชนิตรวงศ์ | นุสสรา วัฒนกุล | ประเสริฐ ศงสะเสน | ภาษ สาริกภูติ | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป |

หน้า 5-6


ระดับโปรเจสเตอโรน, เอสโตรนซัลเฟต และลูทีไนซิงฮอร์โมนในพลาสมาระหว่างการตั้งท้อง ขณะคลอดและหลังคลอดของควายปลักไทย

มณีวรรณ กมลพัฒนะ | ปราจีน วีรกุล | ชัยณรงค์ โลหชิต | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | จันทร์เพ็ญ งามสุริยโรจน์ | มาเทียส, เอฟเวอลีน |

หน้า 7-8


รายงานการติดเชื้อซัลโมเนลล่าในกระบือ

นิยมศักดิ์ อุปทุม | วิมลพร จิระวัฒนพงศ์ | นิมิต ลีสิริกุล | สมใจ ศรีหาคิม | วันชัย ถวิลไพร |

หน้า 13-14


รายงานเบื้องต้นการเกิดโรค Milk lameness ในแม่กระบือ

สุชาติ ศราธพันธุ์ | สมใจ ศรีหาคิม | วิมลพร จิระวัฒนพงศ์ | ถาวร เพียรแปรัตนา | ดรุณี ทันตสุวรรณ | รื่นฤดี บุณยะโหตระ | สาทิส ผลภาค | พานิช ทาโบราณ |

หน้า 15-16


การศึกษาปัญหาของการคลอดยากในโคนมในประเทศไทย

สัมพันธ์ สิงหจันทร์ | สมุทร สิริเวชพันธุ | ประจิตต์ บุณยมณี | ประพันธ์ เกษสังข์ | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย |

หน้า 19-20


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University