เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2566 )


การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกประเภทเส้นใยสังเคราะห์บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ปรเทพ เจนด่านกลาง | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | ธนัสพงษ์ โภควนิช | ชาคริต เรืองสอน |

หน้า 145-153


การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในแพลงก์ตอนสัตว์: กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี

ศรัญญา แย้มชมชื่น | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | ชาคริต เรืองสอน | จิตราภรณ์ ฟักโสภา |

หน้า 154-163


การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879)

กัญญารัตน์ ตี่ฮ้อ | ศิริพร ประดิษฐ์ | ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ |

หน้า 164-175


ความผันแปรเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของคุณภาพตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี ปี 2562-2564

ศตพร รัตนปรีชาชาญ | ชาคริต เรืองสอน | นภาขวัญ แหวนเพชร |

หน้า 176-184


การศึกษาเบื้องต้นด้านประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปูขาว (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ประชากรรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน

ชลดา ลีอร่าม | รุ่งทิวา คนสันทัด | วาสนา อากรรัตน์ | วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม |

หน้า 185-192


พลวัตประชากรแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

พรพฤติกร รัตนไพบูลย์ | สุดาพร ตงศิริ | เทพพิทักษ์ บุญทา | จงกล พรมยะ | อุดมลักษณ์ สมพงษ์ |

หน้า 193-201


ดัชนีความสมบูรณ์เพศ องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะของปลาก้างพระร่วง Kryptopterus vitreolus Ng and Kottetelat, 2013 และคุณภาพน้ำในคลองท่าควาย อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สุภฎา คีรีรัฐนิคม | อานุช คีรีรัฐนิคม | วิทยา จายุพันธุ์ |

หน้า 388-395


ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อลงกต อินทรชาติ | กนกวรรณ ขาวด่อน | ธนัสพงษ์ โภควนิช | กิจษารธ อ้นเงินทยากร |

หน้า 396-404


การศึกษาการเลี้ยงปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) ในแหล่งเลี้ยงตามแนววิถีชุมชนในพื้นที่บ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา | กนกวรรณ ขาวด่อน | สาโรจน์ เริ่มดําริห์ | กิตติพศ คุ้มรักษา | นัทธพงศ์ ชุมเชื้อ |

หน้า 405-412


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University