เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ( พ.ศ. 2547 )


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ผู้นำเกษตรกร และเกษตรกร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นันทกา แสงจันทร์ |

หน้า 587-594


การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร การผลิตมะขามหวาน และธุรกิจชุมชน

พนามาศ ตรีวรรณกุล | ประเดิม ฉ่ำใจ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ | สิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง | ชัชชัย แก้วสนธิ | เมตตา เชยสมบัติ | เสถียร แสงแถวทิม |

หน้า 611-618


ความคิดเห็นของประชาชนผู้สนใจในการเกษตรเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและแหล่งบริการที่เกี่ยวข้องในภาคใต้

สมศรี ภัทรธรรม |

หน้า 644-651


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University