เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานการณ์ปัญหาทางชีววิทยา

ไอย์ลดา สมภาร | จีระวรรณ เกษสิงห์ | เมษยะมาศ คงเสมา |

p. 10-19


การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะตีมศึกษา

กวินนาฏ พลอยกระจ่าง | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน | บุญเสฐียร บุญสูง |

p. 20-26


โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูด้านจิตพิสัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วรลักษณ์ แก้วเอียด | ฉารีฝ๊ะ หัดยี |

p. 27-33


ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานที่มีต่อการรู้เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภูริต สงวนศักดิ์ | ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์ | เจนจิรา ปานชมพู |

p. 34-41


การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน

สุทธิดา ใส่ยะ | จีระวรรณ เกษสิงห์ | พงศกร จันทรัตน์ |

p. 49-57


การสำรวจการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ

ณัฐวดี ปฐมมีโชค | จีระวรรณ เกษสิงห์ | เมษยะมาศ คงเสมา |

p. 58-66


การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนฟิสิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จีรพรรณ ชวาลสันตติ | เรขา อรัญวงศ์ | กันต์ฤทัย คลังพหล | อุษา คงทอง |

p. 67-75


การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่อง ไดโอด รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

บุษราคัม ทองเพชร | สมพงษ์ แก้วหวัง | ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ | กรภัทร เฉลิมวงศ์ | รจนา หนูดำ | วราสิรี คำทิพย์ |

p. 76-84


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University