เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


ผลของโด่ไม่รู้ล้มในหนูเพศผู้ต่อความกำหนัด คุณภาพน้ำอสุจิ อวัยวะเพศเสริมขนาดและกล้ามเนื้อลึงค์ และสัดส่วนเพศลูก

นิวัฒน์ ใจดีเฉย | อนันต์ ศรีขาว |

หน้า 16-24


ความสามารถของสารสกัดพญายอ (Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau) ในการยับยั้งการติดเชื้อ newcastle disease virus (NDV) ในเซลล์เพาะเลี้ยง

กิติมา ชลสินธุ์ | สุรพล วิเศษสรรค์ | กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร | ศุภร ฟุ้งลัดดา |

หน้า 25-30


ผลผลิตนมและพฤติกรรมการกินหญ้าของแม่โครีดนมที่ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้า และที่กินหญ้าตัดสดในโรงเรือน

สมเกียรติ ประสานพานิช | พิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล | สายัณห์ ทัดศรี | โชค มิเกล็ด | กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |

หน้า 31-43


คุณภาพเนื้อและไขมันของไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมสองสายและสามสายพันธุ์

วราภรณ์ เหลืองวันทา | สัญชัย จตุรสิทธา | อำนวย เลี้ยวธารากุล | อังคณา ผ่องแผ้ว | ชัยณรงค์ คันธพนิต |

หน้า 52-63


การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่พื้นเมืองไทย ไก่พื้นเมืองญี่ปุ่น และไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทย x พื้นเมืองญี่ปุ่น

ทรงยศ กิตติชนม์ธวัชช์ | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | สำเร็จ ไพบูลย์ | อมรรัตน์ พรหมบุญ |

หน้า 64-72


การยอมรับสุกรพันธุ์แท้จากสถานีวิจัยทับกวางของผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิรัตน์ สุมน | ศรีสุวรรณ ชมชัย | พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์ | ณัฏยาพร สุมน | ทิพย์มนต์ ใยเกษ |

หน้า 73-81


การใช้อนุพันธุ์พิวรีนในน้ำปัสสาวะเพื่อประเมินผลผลิตจุลินทรีย์จากกระเพาะรูเมน: การสุ่มเก็บตัวอย่างบางช่วงเวลา เพื่อประเมินผลผลิตจุลินทรีย์ทั้งวัน ในโคบราห์มัน

ทองสุข เจตนา | วรรณวิภา สุทธิไกร | สังวร อยู่สว่าง | สุริยา กิจสำเร็จ | สรรเพชญ โสภณ |

หน้า 82-95


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University