การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2542 )


อายุ การเจริญเติบโต การแพร่กระจายขนาด ขนาดเจริญพันธุ์และฤดูกาลวางไข่ของปลาเห็ดโคน Sillago sihama (Forskal) ในทะเลสาบสงขลา และบริเวณชายฝั่ง

อังสุนีย์ ชุณหปราณ |

หน้า 3-9


การศึกษาทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์ | เพียงใจ แก้วจรูญ | ไพรพรรณ เทียนทอง | วิชมัย โสมจันทร์ |

หน้า 24-35


ความหลากหลายทางพันธุกรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของปลาตะเพียนขาวที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดขอนแก่น

สุภัทรา อุไรวรรณ | วงศ์ปฐม กมลรัตน์ | พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์ | ชวนพิศ สิทธิมังค์ | พัชรินทร์ ลาภานันท์ | วิเชียร เกิดสุข |

หน้า 66-74


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University