เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาวิตรี รังสิภัทร์ | อภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า |

หน้า 1455-1462


การบริหารจัดการที่ดีกับความสามารถในการผลิตและจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร

วรรณดี สุทธินรากร |

หน้า 1471-1478


การมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการผลิตสาหร่ายไกแปรรูปในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เศกศักดิ์ เชยชม |

หน้า 1479-1486


เทคโนโลยีการดูแลรักษาต้นตาลโตนดของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ธีรพงศ์ มังคะวัฒน์ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | พัฒนา สุขประเสริฐ |

หน้า 1513-1520


สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

อัญชลีกรณ์ อุทกิจ | พนามาศ ตรีวรรณกุล | สุพัตรา ศรีสุวรรณ |

หน้า 1521-1528


แนวทางการมีส่วนร่วมในการขยายพันธุ์หญ้าแฝกของชุมชนบ้านเอียก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อัตถ์ อัจฉริยมนตรี |

หน้า 1537-1543


การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่เขตการปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดบริเวณหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร

ภูวดล โดยดี | สุภาพร แหวะสอน |

หน้า 1552-1560


กระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่เกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตาก

ชลิดา ทุกข์สูญ |

หน้า 1569-1577


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University