เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


ความท้าทาย และทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สุขมงคล เลิศภิรมย์สุข | พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ | ยุรพร ศุทธรัตน์ |

หน้า 102-110


ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศไทย

เตชวัน เจริญภัณฑารักษ์ | ยุรพร ศุทธรัตน์ |

หน้า 111-118


การทำงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงกลั่นน้ำมันในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ทิพย์โกศล หริ่งกระโทก | ฐิติมา ไชยะกุล |

หน้า 119-128


การประยุกต์ใช้สมการเส้นตรงภายใต้เงื่อนไขการขนส่งเพื่อจัดเส้นทางและตารางเวลาการเดินรถที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าไปประเทศลาว กรณีศึกษา: บริษัท ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น จำกัด

กฤษณา ยินดีขันธ์ | ปริญ วีระพงษ์ |

หน้า 129-137


การเสนอแนวทางการแจ้งเตือนก่อนที่จะซ่อมบำรุง กรณีศึกษา: บริษัท ABC จำกัด

สุพัฒตรา บัวจันทร์ | ชุลีกร ชูโชติถาวร |

หน้า 138-145


ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร ทรัพย์สินไม่มีตัวตนและมูลค่าหลักทรัพย์ กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ธนโชติ บุญวรโชติ | สุภัทรา ทัศนกิจ |

หน้า 146-153


การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนพร แซ่ลู่ | ธนโชติ บุญวรโชติ |

หน้า 154-160


การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่งตู้แช่เย็น: กรณีศึกษาบริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพลส จำกัด

รัตนาพร บุญครอบ | ชุลีกร ชูโชติถาวร |

หน้า 161-167


การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานขับรถขนส่ง กรณีศึกษา: บริษัท วิศวกิจ พัฒนา จำกัด

จิราภรณ์ ไชยวิเศษสกุล | วิญญู ปรอยกระโทก |

หน้า 168-174


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University