เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2550 )


ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกำไรขาดทุนที่ต้องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของและอัตราผลตอบแทนของหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นันทิยา พรมทอง |

หน้า 383-389


การประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หลังจากมีการปรับ portfolio

ชูศักดิ์ เอื้อธรรมมิตร | วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์ |

หน้า 458-466


ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ที่มีต่ออุตสาหกรรมผลิตแก้วหลอดภาพโทรทัศน์ไทย

ปรัชญา สวัสดิ์พานิช |

หน้า 467-474


การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทกับเงินตราของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

สมใจ ปานจันทร์ | วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์ |

หน้า 475-482


ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีที่มีต่อการใช้บริการรถโดยสารของรัฐวิสาหกิจรถเมล์ในนครหลวงเวียงจันทร์

หมอนทอง บัวแสงทอง |

หน้า 525-532


ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการผลประโยชน์เกื้อกูล ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

อภิชญา เธียรวรกิจ |

หน้า 542-549


การพัฒนาความสามารถเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมบ้านถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

บุษยา วงษ์ชวลิตกุล | ธาริณี อังค์ยศ |

หน้า 550-557


ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง

ฤดี ธีระวนิช | พิมพรรณ สุจารินพงค์ | พรพรหม พรหมเพศ | จำเนียร บุญมา |

หน้า 561-566


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University