เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( พ.ศ. 2553 )


การทดสอบความเที่ยงตรงของทฤษฎีอำนาจซื้อเสมอภาคในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย: กรณีศึกษาของประเทศไทย ไต้หวัน และเกาหลีใต้

ปฏิมา ประจักษ์จิตต์ |

หน้า 33-40


ตัวแบบการสั่งซื้อที่ประหยัดของธุรกิจผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลเอนกประสงค์ กรณีศึกษาร้านไทยพัฒนาพานิช อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร

ปรีติ ธรรมพัฒนากูล |

หน้า 66-72


การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

พหล ศักดิ์คะทัศน์ | อิทธิฤทธิ์ พลังธีรสิน |

หน้า 122-129


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University