เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2557 )


ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร

ภูวดล โดยดี | สรินทิพย์ พงษ์คุลีการ | รัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล | อนุสรณ์ กุลวงษ์ | ปณิดา อัครทวีทอง | ทัศนีย์ จันภูถิ่น | หทัยรัตน์ ศรีสร้อย | สิทธิชัย บุญทวีไพศาล |

หน้า 230-238


ผลกระทบทางชีวกายภาพบางประการจากกิจกรรมเดินป่าระยะไกลในอุทยานแห่งชาติเขาสก

สุพรรณิกา โกศล | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว | นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ |

หน้า 239-245


การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูที่ได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

อันธิกา หุตะจูฑะ | สุจิณณา กรรณสูต | วิทยา ปั้นสุวรรณ | ชนากานต์ เพิ่มฉลาด |

หน้า 246-253


เทคนิคกระบวนการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์ขยะและน้ำเสียสู่ครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดเพชรบุรี

ทัศนีย์ บุญประคอง | เกษม จันทร์แก้ว | วิทย์ ธารชลานุกิจ | นาตยา ปิลันธนานนท์ |

หน้า 254-261


ความสัมพันธ์ของอัตราการระเหยและคุณภาพน้ำเสียที่สถานีวัดอากาศและในบ่อบำบัด

ธนวัฒน์ จินจารักษ์ | กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ | เกษม จันทร์แก้ว | อรอนงค์ ผิวนิล |

หน้า 270-277


ความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มสุกรกับค้างคาว

พัชรกิติ เพ็งสกุล | ประทีป ด้วงแค | นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ | สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี |

หน้า 278-285


การเติบโตและมวลชีวภาพของสังคมไม้ป่าในพื้นที่โครงการปลูกฟื้นฟูที่ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สคาร ทีจันทึก | รัชนู เกิดเชิดชู |

หน้า 286-294


ประสิทธิภาพของระบบบ่อผึ่งในการบำบัดน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

อรทัย เชื้อวงษ์ | ไพบูลย์ ประพฤติธรรม | อรอนงค์ ผิวนิล |

หน้า 295-302


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University