การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( พ.ศ. 2542 )


รูปแบบการฝึกอบรมที่มีงานวิจัยเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของครู : บทบาทและความรับผิดชอบใหม่ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา

ปราณี โพธิสุข | อาภา จันทรสกุล | พุทธชาติ ชุณสาคร |

หน้า 197-203


ปัญหาการพักอาศัยในหอพักของนิสิตและสาเหตุที่ทำให้นิสิตลาออกกลางคัน จากหอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วรรณา เยาวสง่า |

หน้า 212-217


ลักษณะความเป็นผู้มีใจกว้าง ใจแคบของนิสิตนักศึกษา ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

วรรณดี สุทธินรากร | ปรีชา ตราดธารทิพย์ | วรรณา เยาวสง่า | รัตนวรรณ รุณภัย | พัฒนา สุขประเสริฐ | วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ | รัชฎา ธิโสภา | ชุตินันท์ อิทธิรัตนา | สุพัตรา วีรผลิน |

หน้า 218-226


การศึกษาการเลือกวิธีการไปสู่ความสำเร็จของนิสิตนักศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยโดยใช้แบบวัดมาเคียเวลเลียนนิสซึ่ม

วรรณดี สุทธินรากร | ปรีชา ตราดธารทิพย์ | วรรณา เยาวสง่า | รัตนวรรณ รุณภัย | พัฒนา สุขประเสริฐ | วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ | รัชฎา ธิโสภา | ชุตินันท์ อิทธิรัตนา | สุพัตรา วีรผลิน |

หน้า 227-236


โครงการนำร่อง : การใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคนม

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ | ธวัช เสียงลือชา |

หน้า 237-244


องค์ประกอบสำคัญแสดงงานวิชาการของอาจารย์

สุทธนู ศรีไสย์ | สุนันท์ พงษ์สามารถ | บังอร ชมเดช | ชูเวช ชาญสง่าเวช | พัฒนะ ภวะนันท์ | สุพัฒน์ สุกมลสันต์ | จินตนา ยูนิพันธ์ | นพวรรณ จงวัฒนา |

หน้า 245-251


การประเมินรูปแบบการพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2540 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ |

หน้า 252-259


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University