การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การอภิปรายและการบรรยายพิเศษ ( พ.ศ. 2542 )


ผลกระทบของการยกเลิกการกีดกันทางการค้าในตลาดกากถั่วเหลืองของประเทศไทยต่อตลาดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ และตลาดเนื้อสัตว์: ศึกษาในเชิงสวัสดิการ

ประชา คุณธรรมดี |

หน้า 319-327


เปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์การเกษตร ในด้านสินเชื่อเกษตร

นงนุช ปรมาคม | อัจฉรา ปทุมนากุล |

หน้า 328-337


กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรในชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาหวัง ล่านุ้ย |

หน้า 338-344


การศึกษาเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรกลุ่มไทยพุทธกับกลุ่มไทยมุสลิม ในเขตโครงการห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปีการผลิต 2540/41

ปรีชา วทัญญู |

หน้า 345-350


การวิเคราะห์อุปทานการผลิตอ้อย

สมพร อิศวิลานนท์ |

หน้า 351-360


แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนภายใต้กระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย

รังสรรค์ ปิติปัญญา | สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | วินัย พุทธกูล | พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา | สุดารัตน์ สารสว่าง | ทรงจิต พูนลาภ |

หน้า 361-367


ความยั่งยืนของการเกษตรเชิงพาณิชย์ชานเมืองใหญ่ กรณีศึกษา: จังหวัดนนทบุรี

วรดา สงอักษร | คธาฤทธิ์ สิทธิกูล |

หน้า 368-373


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University