บันทึกคำบรรยายโดยละเอียด การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 สาขาสังคมศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( พ.ศ. 2530 )


การสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ (พ.ช.ส.) จังหวัดลำพูน

ณรงค์ จันทร์นวล | พินิจ กอศรีพร | สงคราม เชาวน์ศิลป์ | อังกาบ กอศรีพร |

p. 111-120


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University