เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

วริศ จันทะสิงห์ | จิตตมาส สุขแสวง | ปราโมทย์ ชำนาญปืน |

p. 9-17


การสำรวจแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาท

ณัฐดนัย แก้วบุตร | จิตตมาส สุขแสวง | ธีรศักดิ์ เอโกบล |

p. 18-25


การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ขวัญทอง โกฏิรักษ์ | ปทุมพร เปียถนอม |

p. 26-32


การสำรวจความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิรนัยและอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชญากานต์ ส่วนบุญ | จีระวรรณ เกษสิงห์ | วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง |

p. 33-39


การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณตะนาว เนียมอ่อน | ปทุมพร เปียถนอม |

p. 40-47


คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามทรรศนะของสถานศึกษาเครือข่าย

ฤทัย ประทุมทอง | วิมล บุญรอด |

p. 48-56


แนวปฏิบัติที่ดีของฉันในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องระบบหายใจของมนุษย์

จิรวัฒน์ วโรภาษ | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน | ปราโมทย์ ชำนาญปืน |

p. 57-65


การส่งเสริมการปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู

รัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ | ลดาวัลย์ ปานสมุท | ศศิเทพ ปิติพรเทพิน |

p. 66-72


การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสุขภาวะของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก

สุพจนีย พัดจาด |

p. 73-80


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University