เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2564 )


การพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มผู้ค้าเครื่องสำอางตลาดกิมหยงโดยการเรียนรู้ผ่านเว็บเพจเครื่องสำอาง

บุญรัตน์ ดุกหลิ่ม | ธินัฐดา โกมล |

หน้า 338-346


ความแตกต่างด้านตัวละครในภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่อง Das doppelte Lottchen (1949) โดย Erich Kaster: กรณีศึกษาระหว่าง The Parent Trap (1998) และ Das doppelte Lottchen (1950)

พรวนัช เจริญวงศ์ | พิวัฒน์ หิตกร | ปาริชาติ ภูติรัตน์ | ปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่ |

หน้า 401-409


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University