เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2537 )


การเปลี่ยนกลับในสนามกาลัวส์

กนกรัตน์ เศวตเศรนี | กรรณิกา คงสาคร | วิเชียร เลาหโกศล |

หน้า 64-71


ผลของการเควนซ์ที่มีต่อสารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด Yba2Cu3Oy

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จรุงแสง ลักษณบุญส่ง | ณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต | พูลศักดิ์ อินทวี |

หน้า 72-85


ศึกษาชนิดและปริมาณของน้ำในเมมเบรนเซลลูโลสอะซิเตท โดย IR-สเปกโทรสโกปี

กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ | ลุค, เวเนอร์ |

หน้า 86-99


การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สาร AgI ในการทดลองทำฝนเทียมจากเมฆชนิดกึ่งเมฆเย็นในประเทศไทย

วราวุธ ขันติยานันท์ |

หน้า 100-110


การศึกษาการสลายแร่แมงกานีสด้วยแบคทีเรีย

อำพันธ์ ศรีเมฆานนท์ | จอห์น ซี แมควิค |

หน้า 111-125


การเร่งการหมักโยเกิร์ตด้วยเมมเบรนไบโอคาตาลิสจากแบคทีเรีย

ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | แดเนียล วาย ซี ฟุง | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ |

หน้า 126-138


การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองคุณภาพสูงด้วยวิธี Rapid Hydration Hydrothermal Cooking

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |

หน้า 139-150


รูปแบบของพาพิลลาที่ผิวลิ้นกระจ้อน (Menetes berdmorei) และกระแต (Tupaia glis)

พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ | สุวณิจ พรหมสุทธิรักษ์ | สุลักษณ์ อยู่คง |

หน้า 151-159


การไตเตรตสารละลายผสมโครเมตไดโครเมตและการหาค่าคงที่สมดุลเคมีของระบบโครเมต-ไดโครเมต และการหาค่าคงที่สมดุลเคมีของระบบโครเมต-ไดโครเมต โดยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | คณิตา ตังคณานุรักษ์ |

หน้า 160-174


ศูนย์รวมจุลสาหร่ายสำหรับการวิจัย

ประเสริฐ อะมริต | ณัฐพร พันธุมนาวิน | พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ |

หน้า 175-184


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University