เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2553 )


การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองและการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ธีรพงศ์ ชื่นชอบ |

หน้า 21-28


การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของบ้านทุ่งไผ่ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2552/53

สรรพสิทธิ์ สิงห์ปี |

หน้า 56-64


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University