เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2563 )


การประยุกต์เทคนิคการตรวจจับขอบภาพสำหรับการวัดเส้นสเกล

พนัญญา สมวงษ์ | นพฤทธิ์ จินันทุยา | วิโรจน์ สุดาธรรม |

หน้า 2-9


การออกแบบแหล่งกำเนิดแสงหลายความยาวคลื่นโดยใช้ LED ร่วมกับเกรตติงเลี้ยวเบนแบบสะท้อน

จันทร์ฑรัตน์ มากชุม | นพฤทธิ์ จินันทุยา |

หน้า 10-17


Expression of the biological clock gene, timeless in Malaria vector, Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) under the effect of global warming

Thananya Comproh | Uraiwan Arunyawat | Sungsit Sungvornyothin | Waraporn Juntarajumnong |

หน้า 18-26


ผลของความยาวคลื่นแสงต่อการเจริญเติบโตและการสะสมน้ำตาลในต้นอ่อนข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60

ศิริชัย สาตร์พันธุ์ | พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ | สุรชาติ กมลดิลก | วิฑูรย์ ยินดีสุข |

หน้า 28-35


Evaluation of acetylcholinesterase inhibition activity of Picrasma javanica Bl. extract and Its antimalarial compound, 1-ethyl-beta-carboline

Kamma Rabgay | Juggreewut Junwised | Kanyarat Sompu | Wilasinee Kuangaw | Prapapan Temkitthawon | Chalerm Saiin |

หน้า 36-44


ผลของ 2, 4-D ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสในข้าวพันธุ์ กข43

ปุณดานัย ชิตเพชร | ณรงค์ วงศ์กันทรากร | ณัฎฐา เสนีวาส |

หน้า 45-53


ผลของ BA, TDZ และ mT ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว

อาทิตยา ทุมมา | ณรงค์ วงศ์กันทรากร | ประศาสตร์ เกื้อมณี |

หน้า 54-62


การระบุชนิดของโปรตีนไวเทลโลเจนินในน้ำเลือดปูทะเล (Scylla serrata Forsskal, 1775) โดยใช้เทคนิค LC-MS/MS

ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง |

หน้า 63-70


ทรานสคริปโตมและการวิเคราะห์ยีนมิกโซไวรัสรีซิสแทนซ์ในปลากัดไทย Betta splendens

วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี | พัชรี โยควิบูล | ปาริชาติ ชุมทอง | จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก | ปิติ อ่ำพายัพ |

หน้า 71-78


Isolation and characterization of cartilage stem/progenitor cells from cartilage tissue of osteoarthritis patients

Sarat Lertjintanakit | Tulyapruek Tawonsawatruk | Patompon Wongtrakoongate |

หน้า 79-85


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University