บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ 2-3 กุมภาพันธ์ 2526 ( พ.ศ. 2526 )


กรรมวิธีการควบคุม-กักกัน-ตรวจ-รับรองโคพ่อพันธุ์ในศูนย์ผสมเทียม ศขส.กรป.กลาง

เกียรติ์ วังคำหมิ่น | สุนทร อาวจำปา | ไชยวัฒน์ บางประภา | เจียม จันทรภักดี | ปิยาภรณ์ สร้างสมวงษ์ |

หน้า 8-9


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University