เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2557 )


การใช้วัจนกรรมจากบทร้องประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญเพื่อรักษาโรคของหมอเหยาชาวผู้ไทย

อลงกรณ์ อิทธิผล |

หน้า 433-443


คำเรียกสีในภาษาไทยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์

ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช | จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. |

หน้า 452-459


อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์และการผูกมัดในความสัมพันธ์ โดยมีภาพลวงตาทางบวกเป็นตัวแปรส่งผ่าน

กุสุมา กาญจนประกิจ |

หน้า 460-470


ปัญหาของระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ: คำหลายหน้าที่ คำสันธานที่ใช้ร่วมกัน และคำบุพบทที่ใช้ร่วมกัน

กรกฤช มีมงคล | พุทธชาติ โปธิบาล |

หน้า 479-486


ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนัน ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ |

หน้า 487-497


การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศุภศิว์ สุวรรณเกษร |

หน้า 498-504


การสร้างความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องแต่งกายในนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศ

กฤษดา อนันตวรรธนะ | ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี |

หน้า 505-509


การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

อมรรัตน์ แก้วปัน | ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี |

หน้า 510-517


การวิเคราะห์ภาพตัวแทนความเป็นสตรีในสื่อภาพยนตร์การ์ตูนวอล ดิสนีย์

สรารักษ์ โรจนพฤกษ์ | ขจร ฝ้ายเทศ |

หน้า 518-525


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University