เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2547 )


การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์

วราวุธ วุฒิวณิชย์ | สันติ ทองพำนัก | นิมิต เฉิดฉันท์พิพัฒน์ | อารียา ฤทธิมา | นัทพันธุ์ เกษมพันธุ์ |

หน้า 24-31


การวิเคราะห์ไดเวอร์ซิตี้เชิงตําแหน่งของสายอากาศสองทิศทางที่ใช้วงแหวนวงกลมล้อมรอบเส้นลวดตัวนํา

มนูญ มฤคินทร์ | ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ | สมผล โกศัลวิตร์ |

หน้า 66-73


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University