เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2554 )


ทรรศนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ | ชาตรี ฝ่ายคำตา |

หน้า 1-8


การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น

สมถวิล ธนะโสภณ | นาตยา ปิลันธนานนท์ | มธุรส จงชัยกิจ | วิภารัตน์ แสงจันทร์ |

หน้า 42-49


การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

พรปภัสสร ปริญชาญกล | แสงเดือน ทวีสิน | ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์ |

หน้า 50-57


แนวคิดเรื่องสมบัติของสารด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จุฑารัตน์ แตงอ่อน | สุนันท์ สังข์อ่อง | จรรยา คลังสิน |

หน้า 58-65


แนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมโลหะด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สุวรรณา อัมพรดนัย | เอกรัตน์ ศรีตัญญู | บุญธนา วรรณเลิศ |

หน้า 76-83


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University