รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 สาขาสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2526 ( พ.ศ. 2526 )


การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานของประเทศไทย: ผลสำเร็จ ปัญหาบางอย่างในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานที่เหมาะสม

ดิเรก ฤกษ์หร่าย | ยุวัฒน์ วุฒิเมธี | คำพล พัวพาณิชย์ |

หน้า 1-20


ความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการปราบปรามกองกำลังที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลไทยและมาเลเซีย

มานพ จิตต์ภูษา | ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ | พีรยศ ราฮิมมูลา |

หน้า 128-138


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University