เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2560 )


The design of 2-DOF fractional order controller for coupled-tank process

Sarasit Ritthanont | Jutarut Chaoraingern | Vittaya Tipsuwanporn | Arjin Numsomran |

p. 492-499


การออกแบบเครื่องเปิดปากถุงสำหรับบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวเมติกส์

อรุณ สุขแก้ว | ธีรพงษ์ อยู่สุข | ธีรวัฒน์ สุขลิ้ม | ธรรมรัตน์ ไชยวิจิตร |

p. 265-274


การหาค่าที่เหมาะสมของการเชื่อมความต้านทานแบบจุดสำหรับเหล็กกล้าชนิดแผ่นเคลือบโลหะผสมสังกะสีแบบจุ่มร้อนและอบ SGCD1

โยธิน จันทร์ทอง | ภูเมศวร์ แสงระยับ | กรรณชัย กัลยาศิริ |

p. 275-282


การหาค่าที่เหมาะสมของการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุมสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม JFE429

ภูเมศวร์ แสงระยับ | ธีรวุฒิ เขื่อนแก้ว | พชรพล ตัณฑวิรุฬห์ | กรรณชัย กัลยาศิริ |

p. 283-290


การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์

สุวิมล เทียกทุม | ธรรม์ณชาติ วันแต่ง |

p. 291-297


กรณีศึกษาในการนำโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศทางอาคารมาใช้ในการประมาณราคาส่วนงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

เกียรติศักดิ์ ทองอ่อน | เชาว์ ชมภูอินไหว |

p. 298-305


การกำจัดฮิวมิคด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่มี TiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

จิดาภา โสภาประดิษฐ์ | ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา |

p. 306-313


การพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบดับเพลิงด้วยก๊าซเฉื่อยด้วย MICROSOFT EXCEL

ถนอมศักดิ์ เชาวน์เสริมสุข | สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ |

p. 314-321


การออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยแบบสะพายหลังสำหรับพืชที่ปลูกแบบเป็นแถว

นุสรา สุภาษิ | เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ | สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต |

p. 322-329


การศึกษาการทำความสะอาดเซรามิกไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนที่อุดตันจากอนาม็อกแบคทีเรียในถังปฏิกรณ์แบบซีเควนซิ่งแบตช์

ฤชา วงษ์เนตร | ศิริพร ลาภเกียรติถาวร | สุวิชภรณ์ วิชกูล | พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ |

p. 330-337


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University