เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


ผลของการฉีดมีลอกซิแคมต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีคลินิกในนกนักล่าไทย: การศึกษาเบื้องต้น

ยสินทร เดชอภิรัตน์กุล | รติวรรณ สิทธิบุตร์ | รวีวรรณ พลอยพันธ์ | ไชยยันต์ เกษรดอกบัว |

หน้า 339-344


การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน ApxII จาก E. coli เพื่อใช้ในการทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อท็อกซินของ Actinobacillus pleuropneumoniae ในซีรัมสุกร

พลอยภัสสร หอมกลิ่นแก้ว | อุมาพร อินทะจร | ปรีดา เลิศวัชระสารกุล | สิริลักษณ์ จาละ |

หน้า 345-352


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความไวยาต้านจุลชีพของเชื้อ Pseudomonas spp. จากปัสสาวะและบาดแผลของสุนัขและแมว

รัชภูมิ นาคชัง | ชัญญมนต์ จิราธรอภิวัชร์ | ชนิสรา รอดปรีชา | ธนาพร ช่วยพยุง | จันทิมา พฤกษากร | สุปภาดา คณานับ | ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์ |

หน้า 353-356


กรณีศึกษา: การรักษาเต้านมขยายใหญ่ในแมวด้วยอะกลีพรีสโตน

ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์ | เกษกนก ศิรินฤมิตร |

หน้า 357-364


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University