เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


สำรวจองค์ความรู้เรื่อง ประชานิยมในระบอบทักษิณกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2544-2555

พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร |

หน้า 227-235


การปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กรดิจิทัล

ศิริพร อมรศรีจิรทร | จุฑาทิพ คล้ายทับทิม |

หน้า 245-254


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University