เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2549 )


การตรวจติดตามโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัขสุขภาพดีที่ได้รับการฉีดวัคซีนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2547

ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | ธีระพล ศิรินฤมิตร | สุวิชา เกษมสุวรรณ | ปัจฉิมา สิทธิสาร | นพกฤษณ์ จันทิก |

หน้า 439-445


การศึกษาเปรียบเทียบการเหนี่ยวนำการคลอดในสุกรนางโดยการใช้ฮอร์โมน prostaglandin 3 ชนิด (cloprostenol D-cloprostenol หรือ Dinoprost) อย่างเดียว และการใช้ฮอร์โมน ร่วมกับ Oxytocin

กัมพล แก้วเกษ | ชวัลลักษณ์ คงสุข | พนิดา ชนาภิวัฒน์ | สิริพร ตัณฑเวส |

หน้า 452-460


ผลการเปลี่ยนแปลงการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรรายย่อย สมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดเชียงใหม่

สุวิชัย โรจนเสถียร | วีนา จูเปีย | จรัญลักษณ์ ยวงกาศ | ฉัตรชัย อภัยโรจน์ |

หน้า 461-468


การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกระบาดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และจังหวัดน่าน พ.ศ. 2547

สุวิชัย โรจนเสถียร | ภาวิน ผดุงทศ | รัชต์ ขัตติยะ | สุวิทย์ โชตินันท์ | เทิดศักดิ์ ญาโน |

หน้า 469-477


ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน และน่าน

สุวิชัย โรจนเสถียร | ภาวิน ผดุงทศ | สมปรียา กองแก้ว | เทิดศักดิ์ ญาโน | ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล |

หน้า 478-485


ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้อง พื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน และ จังหวัดน่าน

สุวิชัย โรจนเสถียร | ภาวิน ผดุงทศ | ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล | สมปรียา กองแก้ว | เทิดศักดิ์ ญาโน |

หน้า 486-493


ความก้าวหน้าและขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโคในประเทศไทย

สถาพร จิตตปาลพงศ์ | ศราวรรณ ธนศิลป์ | ธีระพล ศิรินฤมิตร | กัญจน์ แก้วมงคล | โรเจอร์ สติช |

หน้า 494-503


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University