เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

นิรัญกาญจ์ จันทรา | สมฤดี วงษ์วัฒนะ | ณัฐวุฒิชัย สีโน | ณัฐพล พิลาแสง | มลระวี สดากร | กรรณิกา ศรีเทพ | วราพร พวงพิลา | มนัสวีร์ ธานี |

หน้า 406-413


สภาพปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น

สิรินทรา เสียบไธสง | สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ |

หน้า 437-446


อิทธิพลของสถานะต่อการแพร่ทางอารมณ์

ณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์ | ประพิมพา จรัลรัตนกุล | กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ |

หน้า 447-455


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จตุพล ดวงจิตร |

หน้า 471-477


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate)

เพ็ญนภา เว็บบ์ | ภาวินี รอดประเสริฐ |

หน้า 497-504


โอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองวัว ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วัชรากร ปังอุทา | สิรภพ วุฒิกะพันธุ์ | ปิยะนนท์ สุขสว่าง |

หน้า 505-512


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University