เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2557 )


ผลการใช้มันสำปะหลังบดเป็นอาหารผลัดขนที่มีต่ออวัยวะสืบพันธุ์ คุณภาพกระดูกและสมรรถภาพการให้ผลผลิตหลังการผลัดขนในไก่ไข่

กนกพร แสงกุดเรือ | นิรัตน์ กองรัตนานันท์ | ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ | พนัส ธรรมกีรติวงศ์ |

หน้า 1-8


การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่กระทง ไก่พื้นเมือง และไก่เบตง (สายเคยู) เพศเมีย

วรรณพร ด่านวิไล | วิริยา ลุ้งใหญ่ | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ |

หน้า 9-16


การใช้ประโยชน์จากน้ำกากผงชูรส (TxML) เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคระยะให้นมต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

อชิรา ผดุงฤกษ์ | เสาร์ ศิวิชัย | สุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย | สมเกียรติ ประสานพานิช | พงศ์ธร คงมั่น |

หน้า 33-39


ผลของการกระตุ้นการผลัดขนโดยวิธีไม่อดอาหารที่มีต่อการฝ่อของรังไข่ การตอบสนองต่อความเครียดและสมรรถภาพการให้ผลผลิตหลังการผลัดขนของไก่ไข่

พรรณพรรษ กัณฑภา | นิรัตน์ กองรัตนานันท์ | ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ | วิริยา ลุ้งใหญ่ | ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์ |

หน้า 48-55


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University