เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2547 )


การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏเทพสตรี

วิไล ทองแผ่ |

หน้า 11-18


เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปิติรักษ์ จันทร์หอม | วันชัย ขนบดี | พรศักดิ์ นากชื่น | พัฒน์ธนันตร์ ตนานุประวัติ | สบสันติ์ มหานิยม | วิชัย ธรรมวิริยะศิริ | สุนทร เล้าเรืองศิลป์ชัย | กรรชิต บุญสุวรรณ |

หน้า 19-26


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศในประเทศไทย

สาโรช โศภีรักข์ |

หน้า 27-35


องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา

วรกร เวชประสิทธิ์ | อดิศักดิ์พงษ์ พูลผลศักดิ์ | บรรจบ อรชร |

หน้า 36-43


การศึกษาตัวแปรการผลิตในกระบวนการผลิตของสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต: กรณีศึกษาโรงพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

วัยวัฒน์ สายทุ้ม | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ผกามาศ ผจญแกล้ว |

หน้า 44-50


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ |

หน้า 51-58


การสร้างชุดการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

อติเทพ ไข่เพชร | รชนีกร พฤฒิธัญ | ศิลาวัลย์ สั้นคุ้ม | พัชรีภรณ์ สมวงศ์ |

หน้า 59-66


การศึกษาปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 4 ภาคใต้

สรายุทธ มาลา | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ไพโรจน์ ตีรณธนากุล | ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ | กิตติศักดิ์ เกิดประสพ |

หน้า 67-74


การศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างอุตสาหการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สันติรัฐ นันสะอาง | สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร |

หน้า 75-82


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University