เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


พัฒนาการรูปแบบงานสถาปัตยกรรมในช่วง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พาสินี สุนากร | พัฑรา สืบศิริ | ขวัญชัย กาแก้ว | สุปรียา หวังพัชรพล |

หน้า 587-596


ผลกระทบจากการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองที่มีต่อพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง: กรณีศึกษาชุมชนเกษตรบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี

ธนาศรี สัมพันธารักษ์ |

หน้า 597-606


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University