เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2562 )


ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในปุ๋ยหมักที่ผลิตจากตะกอนดินโรงผลิตน้ำประปาร่วมกับขยะอินทรีย์

นนทพร ประเสริฐกุล | วัชรพงษ์ วาระรัมย์ | อรอนงค์ ผิวนิล | ธนิศร์ ปัทมพิฑูร |

p. 849-855


ความเป็นไปได้ของการใช้ตะกอนดินโรงผลิตน้ำประปาร่วมกับขยะอินทรีย์ทดแทนดินนาในการหมักปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีกล่องคอนกรีต

พรภัสสร ศุขะพันธุ์ | วัชรพงษ์ วาระรัมย์ | อรอนงค์ ผิวนิล | ธนิศร์ ปัทมพิฑูร |

p. 856-863


การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินความเปราะบางด้านกายภาพของโครงสร้างบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

มุทริกา บุญสิทธิ์ | กาญจนา นาคะภากร | อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย | สุเพชร จิรขจรกุล |

p. 864-872


การวิเคราะห์ทางการเงินของการนำเข้าไม้แปรรูปจากประเทศมาเลเซียปี พ.ศ. 2560

สุนิสา ลำคำ | พสุธา สุนทรห้าว | สุรินทร์ อ้นพรม |

p. 873-880


การประเมินหาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จากข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ในพื้นที่วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร

กฤติณ สุดโต | วีระภาส คุณรัตนสิริ | วันชัย อรุณประภารัตน์ |

p. 881-889


การใช้ประโยชน์และการจัดการของป่าในป่าชุมชนป่าเขาอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์

สุวิมล จันทร์น้อย | วิพักตร์ จินตนา | นิตยา เมี้ยนมิตร |

p. 890-897


การปลดปล่อยแก๊สมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์จากบ่อทิ้งซากไก่เนื้อโคราชในฟาร์ม

ธัชชัย เยี่ยมสูงเนิน | นเรศ เชื้อสุวรรณ |

p. 898-906


ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คชกริช ผลานิสงค์ | ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ | นริศ ภูมิภาคพันธ์ | ดวงใจ ศุขเฉลิม | สุชาติ โภฌชงค์ |

p. 907-916


การศึกษากระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ

ธรณินทร์ ส้มเกิด | ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา |

p. 917-924


ความหนาแน่นและโครงสร้างประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก อันดับสัตว์ฟันแทะ บริเวณพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

สมเกียรติ กล้าแข็ง | เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ | รองลาภ สุขมาสรวง | ประทีป ด้วงแค |

p. 925-933


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University