เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( พ.ศ. 2553 )


พฤติกรรม การยอมรับ ทัศนคติ ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องสำอางจากดักแด้ไหมและโปรตีนไหม

นัฏพร จิรเจษฎา | นทยา กัมพลานนท์ | อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด |

หน้า 1-8


การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้ำเต่า หมู่ 1 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

จาริตา หินเธาว์ | กันยารัตน์ สุขวัธนกุล |

หน้า 9-16


การผลิตและการตลาดกล้วยไม้ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง

ภูวาเดช โหราเรือง | ยุพา ปานแก้ว | ฤดี ธีระวนิช | ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ | พิมพรรณ สุจารินพงค์ |

หน้า 142-149


การศึกษาแบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบทบาทของสังคม ในการบรรเทาปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยทำงานในเขตจังหวัดชลบุรี

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ |

หน้า 150-157


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University