การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( พ.ศ. 2538 )


การเตรียมบลูทังจ์แอนติเจนสำหรับการตรวจด้วยวิธีอะการ์เจลอิมมูโนดิฟฟิวชั่น

บรรจง อภิวัฒน์นากร | อารี ทรัพย์เจริญ | มนยา เอกทัตร์ | ดิลก เกษรสมบัติ |

หน้า 382-385


ปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์ และการใช้สารฮอร์โมนรักษาในแม่โค Australian Brahman ภายใต้การเลี้ยงดูของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดอ่างทอง

กัญจนะ มากวิจิตร์ | ปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร | ศรเทพ ธัมวาสร |

หน้า 386-389


ศึกษาระดับฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์ ในการเหนี่ยวนำให้เป็นสัดในโคสาวโดยสารโปรสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย | โชคชัย ชัยมงคล | ถาวร ถมมาลี | โกวิทย์ นิธิชัย | คินดอลล์, ฮันส์ |

หน้า 412-415


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University