การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2532 )


การปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์แท้ชนิดที่ฟักปีละ 2 ครั้งพันธุ์นครราชสีมา 60-1 และนครราชสีมา 60-2

สุธาทิพย์ ห้องทองแดง | นพดล พันธุ์คำเกิด | สาน วิไล |

หน้า 57-66


การสร้างไหมพันธุ์แท้จากลูกผสมกวางนอง นัมเบอร์ 3

ส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ | สุรพล ใจอารี | ประหยัด เต็งรัตนประเสริฐ | ปรีชา แต่งผิว | สุริยะ จันทร์แสงศรี | กอบกุล แสนนามวงษ์ | ดำรง สีนะวัฒน์ | สุขเกษม แสวงผล |

หน้า 67-71


การปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยด้วยรังสีแกมมา

อุไรวรรณ อึ้งประเสริฐภรณ์ | บุญญา สุดาทิศ | ประทีป มีศิลป์ | สุชาดา เสกสรรค์วิริยะ | สถิตย์ จันทร์เจริญ |

หน้า 73-80


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University