เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ | เพ็ญจันทร์ ซิงห์ | วรรณทิพา รอดแรงค้า |

หน้า 3-10


สำรวจแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

สิรินภา กิจเกื้อกูล | นฤมล ยุตาคม |

หน้า 11-18


มิติใหม่การจัดการศึกษาอาชีพ

สมสุดา ผู้พัฒน์ | ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ | จุฬารัตน์ วัฒนะ |

หน้า 19-26


แนวคิดเกี่ยวกับนิยามพลังงานและกฎการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์

โชคชัย ยืนยง | สุนันท์ สังข์อ่อง | ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์ |

หน้า 27-34


การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาสังคมกับเศรษฐกิจ

พรทิพย์ รินนาศักดิ์ |

หน้า 35-43


การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์

วิไลพร วรจิตตานนท์ |

หน้า 44-51


การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (EdNet)

มนต์ชัย เทียนทอง |

หน้า 52-59


การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง การวิเคราะห์หาสาเหตุ

ไพบูลย์ เกียรติโกมล | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ |

หน้า 60-67


การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พรรณี ลีกิจวัฒนะ |

หน้า 68-75


พฤติกรรมการนําศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร

เสาวรีย์ ตะโพนทอง | กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ | มนตรี คู่ควร |

หน้า 76-83


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University