การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 - 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาพืช ( พ.ศ. 2533 )


การใช้วัสดุเหลือใช้อินทรีย์บางชนิดเป็นปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวในดินนาชุดดินมโนรมย์

วัลลีย์ ปัญญารินทร์ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | สรสิทธิ์ วัชโรทยาน |

หน้า 19-28


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University