การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2532 )


การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนในดินชุดมาบบอนและชุดปากช่อง

สำราญ สมบัติพานิช | วันเลิศ วรรณปิยะรัตน์ | ทิพย์ทอง พิษณุวัฒนา | ประยูร คุณมาศ | วีระ วรปิติรังสี |

หน้า 231-237


สภาวะของแนวปะการังบริเวณเกาะเต่าและเกาะหางเต่า อ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุภาพ มงคลประสิทธิ์ | วันทนา อยู่สุข | เฉลิมวิไล ชื่นศรี | สุนันท์ ภัทรจินดา |

หน้า 239-252


การศึกษาหาประสิทธิภาพของผ้าปิดจมูกแบบพิเศษที่ใช้ในการกรองไอระเหยตะกั่ว

สายใจ พินิจเวชการ |

หน้า 263-270


ฟลูออไรด์ในน้ำท่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ |

หน้า 271-282


พิษของแพคโคลบิวทราโซลในหนูพันธุ์วิสตาร์

พิสุทธิ์ มังกรกาญจน์ | สุพจน์ เมธิยะพันธ์ | ลัดดา ตรงวงศา | จิรา วายุโชติ | ทาริกา ประมูลสินทรัพย์ |

หน้า 295-305


ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

คงศักดิ์ ธาตุทอง | วรรณิภา ศุภชัยพงศ์ |

หน้า 307-315


การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง |

หน้า 317-325


พิษเฉียบพลันของสารขจัดคราบน้ำมันต่อปลานิล

นิภาวรรณ บุศราวิช | สุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์ |

หน้า 327-334


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University