เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2564 )


การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดินของพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานในชุดดินกำแพงแสน

อานนท์ หาญพิชิตวิทยา | วิภาวรรณ ท้ายเมือง | กนกกร สินมา | สิรินภา ช่วงโอภาส |

หน้า 2-9


อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเท้ายายม่อม

สุขเกษม ทิพภูนอก | สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง | ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ | รัตนากร กฤษณชาญดี |

หน้า 10-17


การประยุกต์ใช้โพลีเมอร์อุ้มน้ำต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของอ้อยในระยะเเตกกอภายใต้สภาวะเเล้ง

รินจาววรณ ยกธรรม | ปิติพงษ์ โตบันลือภพ | ธนพล ไชยแสน | สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ |

หน้า 18-24


การดื้อต่อสาร Iprodione ของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกจากพื้นที่ชุมพร และผลต่อการสร้างเอนไซม์และการยับยั้งเชื้อรา Pythium sp. และ Phytophthora sp.

อัฐภิญรักษ์ อนุศาสตร์ | ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล | รัติยา พงศ์พิสุทธา |

หน้า 25-32


อิทธิพลของ BA ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนยอดของ Cordyline fruticosa พันธ์ุ 'Chocolate Queen' ในสภาพปลอดเชื้อ

นัทธมน กิมศรี | เบญญา มะโนชัย | เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ |

หน้า 33-39


การประเมินผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทาน

ปรียา แข็งการเขตร์ | ชูศักดิ์ จอมพุก |

หน้า 48-55


การพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดลูกผสมด้วยวิธีการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธ์ุกับตัวทดสอบเพื่อปลูกในนาเขตชลประทานในฤดูแล้ง

ก้องภพ ศรียี่สุ่น | ชูศักดิ์ จอมพุก |

หน้า 56-63


การปรับปรุงผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาวด้วยการคัดเลือกแบบผังรวงผึ้ง

ประเสริฐ ยอดลวด | ชูศักดิ์ จอมพุก |

หน้า 64-71


ประสิทธิภาพของสายพันธ์ุและลูกผสมแฮพลอยด์อินดิวเซอร์เขตร้อนที่มีต่อการผลิตข้าวโพดแฮพลอยด์

เกษทิพย์ ขันนาเลา | พีรนุช จอมพุก | สรรเสริญ จำปาทอง | ชูศักดิ์ จอมพุก |

หน้า 72-79


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University