เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 สาขาสัตวศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2526 ( พ.ศ. 2526 )


การใช้กากถั่วเหลืองสกัดและอัดน้ำมันเลี้ยงสุกรรุ่น-ขุน

สัมฤทธิ์ แสนบัว | ศรีสุวรรณ ชมชัย | สุรชน ต่างวิวัฒน์ | วินัย ถวิลวรรณ | เจษฎา คุปติพงศ์กุล |

หน้า 1


การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นในอาหารสุกรรุ่น

ศรีสุวรรณ ชมชัย | สินชัย พารักษา | เฉลิมพล ทัพซ้าย | จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ |

หน้า 2


ผลการใช้กากเมล็ดยางพาราต่อคุณลักษณะแม่สุกรในระยะอุ้มท้องและเลี้ยงลูก

ผดุงศักดิ์ จิโน | นาม ศิริเสถียร | อุทัย คันโธ | ศรีสุวรรณ ชมชัย | พรรณนภา ศักดิ์สูง |

หน้า 3


การศึกษาเบื้องต้นถึงระดับที่เหมาะสมของกากเมล็ดยางพาราในสูตรอาหารไก่กระทง

ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ | วินัย ประลมพ์กาญจน์ | อุตส่าห์ จันทร์อำไพ |

หน้า 14


การศึกษาถึงผลของการใช้อาหารข้นที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ กันต่อการเลี้ยงโคนมรุ่นสาวพันธุ์ลูกผสมขาวดำที่ใช้ฟางข้าวซึ่งได้รับการปรับปรุงแต่งคุณภาพแล้วเป็นอาหารหยาบหลัก

สมคิด พรหมมา | อภิชาติ รัตนวนิช | สมเพชร ตุ้มคำภีร์ | นิพนธ์ วิทยากร | อรวรรณ สุวภาพ | อัมพวัน ตฤษณารมย์ |

หน้า 19


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University