รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518 ( พ.ศ. 2518 )


การใช้ประโยชน์ไขอ้อยจากกากตะกอนกรองโรงงานน้ำตาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (ลิฟสติค)

ศศิธร วสุวัต | ประคองศิริ จันทรสมบูรณ์ | พรสวรรค์ ดิษยบุตร |

p. 70-77


ลักษณะบางประการของถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ต่างประเทศ ณ ไร่ทดลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไพศาล เหล่าสุวรรณ | ถาวร โกวิทยากร |

p. 82-92


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University